Hou liewer jou bates - en selfrespek (Die Burger 8/10/2016)

11 Oct 2016

Deel ek nou my goed aan my kinders uit, of moet hulle wag totdat ek dood is

Hierdie waag, of kromgetrekte weergawes
daarvan, kry ek alte gereeld van
lesers. Hoekom baie mense so gretig is
om hul goed uit te deel, weet ek nie. Die
dood gaan kom, jou kinders kan rvag, jy
hoef nie voor in die tou in te druk nie.
Hier is'n paar redes om nie te gou bates
uit te deel nie:
Mense gaan nie in volgorde dood nie.
Daar is nie sekerheid daarin om nou jou
huis vir jou kind te gee met die veronderstelling
dat jy lewenslank daar sal kan
woon nie.
As daardie kind voor jou sterf, is die
huis in sy ofhaar boedel en as die oorlewende
gade dit erf, is jy 'n bywoner by
jou skoondogter of -seun. En al was alles
maans\.n en rose voor die tyd, is die
kans op 'n nuwe liefde baie grcot. wat
laat jou dink Nuwe Liefde gaan jou as
deel van die pakket aanvaar?
Wat gebeur as jy so siek raak dat jy
versorging nodig het? Wie gaan betaal as
jy reeds al jou besittings weggegee het?
Bates wat aanjou behoort, byvoorbeeld
'n huis, kan verkoop en die geld bel6
word vir inkomste wat gebruik kan word
om jou te onderhou in 'n versorgingsoord
eerder as dat jy op kinders se nek
moet gaan l€ en eintlik 'n irritasie vir
huile en kleinkinders is. Hou liewer jou
bates en jou selfrespek.
Kom ons kyk uit 'n suiwer finansidle
hoek hierna. Gee jy bates rveg, al is dit
aan kinders, kom geskenkebelasting ter
sprake. Die enigste "belastingaftrekking"
wat jy het, is die RIOO OOO per jaar vrystelling.
Op die res gaan jy 2O% geskenkebelasting
betaal.
Hou jy die'bates in jou boedel, het jy
benervens die menslike faktore wat ek
genoem het,'n boedelbelastingvrystelling
van R3,5 miljoen op die netto boedel
- dit is nadat siekbedkoste, administrasiekoste
en dies meer betaal is - voordat
belasting teen20% gehef rvord.
En kapitaalwinsbelasting? As jy'n vaste
bate vervreem - weggee ofverkoop -
is dit onderhewig aan kapitaahvinsbelasting
(KWB). As jy dit aan die kinders
skenk, is sowel KWB as geskenkebelasting
ter sake. By die dood kom KWB ook
ter sprake, maar nie geskenkebelasting
nie. En die KWB-aftrekking by die dood
is R3OO OOO; in lewe net R3O OOO.
En hereregte? Asjy'n vaste eiendom
verkoop of skenk, is hereregte daarop
betaalbaar (die een wat die eiendom lcy
moet dit betaal). As die huis by die dood
vered, is dit vrygestel van hereregte.
Wat my bring by 'n ander belangrike
finansidle oorweging. Moenie dink jy het
nie meer daardie lewensdekkingpolis nodig
en dit dan kanselleer nie. Lewensdekking
was nog nooit bedoel om jou te
bevoordeel nie, dit is daar om jou nageslag'n
finansidle hupstoot te gee.
Pleks van jou bates onder kinders verdeel,
laat hulle liewer die premies op jou
lewenspolisse oorneem. Hulle is tog die
begunstigdes. Dit is tot hul voordeel.
f Nico van Gijsen,'n gesefiifseerde finansiiile
beplanner en belastingpraktbyn,
is besturende direkteur van Finlac en'n lid
van Fba. Lesers kqn nayrae aan hom
stuur by Raad met jou Rande, Posbus
8422, tohannesburg 2OaO of nico@finlac.
com ; T\vitt er : @N icowngij sen
Gijsen

See latest COVID-19 updates on government website www.sacoronavirus.co.za.